Aktive-Kvinder-Sæby

Vedtægter for Aktive Kvinder Sæby.

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn: Aktive Kvinder Sæby.

Foreningens hjemsted: Sæby.

Foreningens adresse: Den til enhver tid siddende formand.

 

§ 2. Formål:

Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer, og der kan udføres frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet inden for folkeoplysningens rammer.

§ 3. Medlemskab af foreningen:

Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for Aktive Kvinders formål.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden årets udgang for at være gældende fra den førstkommende 1. januar.  

Et medlem der ikke respekterer nuværende vedtægter eller beslutninger som er vedtaget af foreningen, eller som i øvrigt handler til skade for foreningen, kan ekskluderes af foreningen på en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, hvis 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor.

Eksklusion træder i kraft fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingen har truffet afgørelsen herom.

 

§ 4. Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling,

der skal afholdes inden 1. marts.

Dagsorden på den ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende.

1. Valg af stemmetæller.

2. Valg af dirigent.

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (fordelt på lige og ulige år).

8. Valg af 2 suppleanter, hver for et år.

9. Valg af revisorer for 2 år (fordelt på lige og ulige år).

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år.

Forslag der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtagelse af forslag kræver almindeligt stemmeflertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling:

Når et flertal i bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne kræver det,

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

 

§ 6. Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Der skal være et ulige antal af hensyn til afstemning.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Personvalg foregår skrifteligt og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Formanden vælges på generalforsamlingen, eller af den valgte bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, Næstformand, Kasserer.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær,

næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan vælge at lede foreningen kollektivt.

Bestyrelsen af ansvarlig for foreningens økonomi.

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens og medlemmernes interesse.

Bestyrelsen kan udføre frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet.

§ 7. Tegningsregel:

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem

eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele skriftlig fuldmagt.

§ 8. Kontingentbetaling:

Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende år.

 

§ 9. Regnskabsår og valg af revisor:

Regnskabsåret er kalenderåret og foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Opløsning af en foreningen:

Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis forslaget om opløsning får mere end 2/3 af stemmerne to på hinanden følgende generalforsamlinger i den pågældende forening.

Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Kun ja – og nej – stemmer er gyldige.

På den sidste ekstraordinære generalforsamling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af tiloversblevne midler.

Midlerne skal anvendes til humanitært formål.

§ 11. Etableret folkeoplysning:

Hvis foreningen har etableret folkeoplysning i medfør af lov om støtte til folkeoplysning udarbejdes tillæg til vedtægterne, der er i overensstemmelse med foreningens og vedtægter og hjemstedskommunens regler for udbetaling af støtte.

Dette tillæg skal registreres og påtegnes og godkendes af hjemmekommunen.

Ændringer og rettelser af vedtægter skal til afstemning ved den årlige generalforsamling.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling

i AKTIVE KVINDER SÆBY den 2. marts 2010.